BF 2023 Black Friday Mt. Anthony, VT 11.24-11.27 blog (1920 x 1080 px)